Αύγουστος 2015

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»
Αρ. Πρωτ. 134262/Δ2/28-08-2015

Σας γνωρίζουμε ότι:
?    στο ΦΕΚ Β΄ 1589/29-07-2015 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 116883/Δ2/21-07-2015 Υ.Α με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» και
?    στο ΦΕΚ Β΄ 1798/20-08-2015 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. 116883/Δ2/21-07-2015 Υ.Α.
    Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, οι μαθητές και οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών εξαιτίας της ύπαρξης προθεσμιών στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Υπηρεσιακές διαδικασίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ενόψει εκλογών.

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσιακές διαδικασίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ενόψει εκλογών»  
Αρ. Πρωτ.:  134863/E1/31-08-2015           

    Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, και με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την ολοκλήρωση  των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις  του άρθρ. 28 παρ. 1, 2 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α') περί απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών σε προεκλογική περίοδο. Η υπηρεσία μας έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρ. 28 παρ. 4 του Ν. 2190 του Συμβούλιο Επικρατείας για κατ΄ εξαίρεση αναστολή της απαγόρευσης κατά τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου μέχρι την έγκριση του αιτήματος παρακαλούμε όπως αποφύγετε να προβείτε σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή διαδικασία (τοποθετήσεις μετατεθέντων, αποσπασθέντων, μεταθέσεων από σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα και οποιασδήποτε φύσης τοποθετήσεων, προαγωγών, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων). Στο ίδιο πλαίσιο εμπίπτει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών, ύστερα από την αναγκαιότητα δημοσίευσης σε ΦΕΚ των σχετικών προσκλήσεων.
    Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις εξαιρούνται από την αναστολή οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.

                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

        ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Tags: 

Διδασκαλία Τεχνολογίας και Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1687/13-08-2015 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 116886/Δ2/21-07-2015 Υ.Α με θέμα: «Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο».

Tags: 

Συμμετοχή των μαθητών στα διαδραστικά εργαστήρια του ΣΚΕΠ.

Θέμα: «Συμμετοχή των μαθητών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικών Σχολείων στα διαδραστικά εργαστήρια  του ΣΚΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα» 2015-2016.»
Αρ. Πρωτ. 133505/Δ2/27-08-2015
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 120106/Δ2/27-07-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

    Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη συμμετοχή των μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης στα διαδραστικά εργαστήρια του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα», λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 334/12-05-2015 επιστολή του Σ.Κ.Ε.Π. και τη με αρ. πρωτ. 8458/24-07-2015 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
    Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2015-2016.
    Τα «Αποτυπώματα» είναι ένα εικαστικό ? αθλητικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης που συνδέει παιδιά και νέους με αναπηρίες  και αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, μαζί με μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται διαδραστικά εργαστήρια,  τα οποία περιλαμβάνουν εικαστικές και αθλητικές δραστηριότητες - συμπράξεις και ολοκληρώνονται με ανοιχτό διάλογο, όπου συμμετέχουν στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π., νέοι με αναπηρία και μαθητές. Στόχος των συμπράξεων είναι να ενισχυθούν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες νέων και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιηθούν όσοι δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
    Οι συμπράξεις πραγματοποιούνται, για τα σχολεία της Αττικής, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:30 ? 12:30 στα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Μουσείου Βορρέ και περιλαμβάνουν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου. Για τους συμμετέχοντες από την περιφέρεια, οι καλλιτεχνικές συμπράξεις πραγματοποιούνται στον τόπο διαμονής τους.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2118009876  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση skep@skep.gr Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα  www.skep.gr .

    Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
1.    Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Δ/ντων/τριών και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, καθώς και του Σχολικού Συμβούλου, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
2.    Να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι μαθητές που θα συμμετέχουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Eκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
  Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας ανακοινώνεται ότι:
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καλούνται να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη 1-9-2015 στα Γραφεία της Δ/νσης (Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι).
 
          Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης

Tags: 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ν. Ευρυτανίας για το διδακτικό έτος 2015-2016, να αποστείλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax έως 03-09-2015.

Tags: 

Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.

Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.

Η  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας προκειμένου να καλύψει για το υπόλοιπο της θητείας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ, την αριθ. πρωτ. 93008/Γ7/10-8-2012 Απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ και την αριθ. πρωτ. 93007/Γ7/10-8-2012 Προκήρυξη του ΥΠΑΙΘΠΑ, την κενή θέση του υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων για το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς  να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της μέχρι την Πέμπτη 03-09-2015.

Tags: 

Προκήρυξη κάλυψης θέσεων Δομής Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Προκήρυξη κάλυψης θέσεων Δομής Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Η  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας προκειμένου να καλύψει τη θέση της Δομής Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς  κλ. ΠΕ11 να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία της μέχρι την Πέμπτη 03-09-2015.

 

Tags: 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι (προηγούνται στις τοποθετήσεις) και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να αποστείλουν αίτηση ? δήλωση τοποθέτησης αναγράφοντας τα σχολεία με τη σειρά προτίμησης, στα γραφεία της Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax έως 03-09-2015 . 
Τα λειτουργικά κενά ανά σχολείο είναι όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα.

Πίνακας λειτουργικών κενών.

Tags: 

Έγκριση συμμετοχής μαθητών στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTABILITY» (Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», EEA GRANTS, Ίδρυμα Μποδοσάκη)».

Αριθ. Πρωτ.:  126204/Δ4/06-08-2015

ΣΧΕΤ.:  Το με αρ. πρωτ. 216/08-05-2015 (73851/ΓΔ4/11-05-2015/Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Κ.Π.) έγγραφο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ? Πόρτα Ανοιχτή.

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTABILITY» (Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», EEA GRANTS, Ίδρυμα Μποδοσάκη)». 

Το πρόγραμμα «ARTABILITY», (σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες»), αποβλέπει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προαγωγή της δημοκρατίας και της διαφάνειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, (www.eps-ath.gr), θα προσκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2015, με την έναρξη τους σχολικής χρονιάς, μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας:
α)  Να συνεργαστούν με τον εν λόγω φορέα στη θεματική: «Εσύ και εγώ μαζί», χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή μορφή τέχνης και στη συνέχεια,
β)  Να παρουσιαστούν τα έργα τους στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ.
Η συμμετοχή όλων θα είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εν λόγω Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ έχει εισηγηθεί θετικά με την 40/28-07-2015 Πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                       
                                                                              ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                            
                                                                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                                
                                                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-16.

Tags: 

Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρως στο Δ.Δ. Βράχας Δήμου Φουρνά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ? ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 έργου: ??ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ??, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015, 7.30-10.00 π.μ. θα τελεσθεί η Πρώτη Πανηγυρική Λειτουργία και θα παρουσιαστεί τα έργο της συντήρησης τοιχογραφιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
Μέχρι την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, με εξαίρεση επιμέρους μικρής κλίμακας σωστικές επεμβάσεις, δεν είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν κάποιου είδους συστηματική συντήρηση.
Το έργο, ενταγμένο στο Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ? Ηπείρου 2007-2013, υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων/Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Περιελάμβανε τη συντήρηση, αισθητική αποκατάσταση και ανάδειξη των τοιχογραφιών, στο πλαίσιο της συνολικής προστασίας και ανάδειξης της σταυροπηγιακής μονής της Βράχας, ενός σημαντικού μεταβυζαντινού μνημείου σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή της βορειανατολικής Ευρυτανίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Το σωζόμενο καθολικό της μονής είναι ναός αθωνικού τύπου με νάρθηκα και εξωνάρθηκα, σύνθετος, τρίκογχος, τετρακιόνιος, σταυροειδής με τρούλο, με χορούς στους πλάγιους τοίχους και επτάπλευρη εξωτερικά αψίδα ιερού. Η κατασκευή του κυρίως ναού και του εξωνάρθηκα φαίνεται ότι έγινε από δύο διαφορετικά συνεργεία, πιθανόν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Η κτητορική επιγραφή μας πληροφορεί ότι ο ναός κατασκευάστηκε το 1745, ενώ η τοιχογράφησή του ολοκληρώθηκε το 1753. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες, οι οποίες αποτελούν αξιόλογα έργα λαϊκής τέχνης, πιθανόν των μαθητών της Σχολής του Διονυσίου εκ Φουρνά. Εικονογραφικά αναπτύσσονται και οι τρεις κύκλοι, ο Λειτουργικός, ο Χριστολογικός και ο Αγιολογικός, με εμβόλιμα παράλληλα θέματα, που αποδίδονται στην επίδραση του Διονυσίου. Στη βορειοδυτική γωνία ιστορούνται οι δύο δωρητές κρατώντας το ομοίωμα της εκκλησίας, ο ηγούμενος της μονής Δαμασκηνός και ο Δημήτριος ο προσκυνητής.
Η ανασκαφική της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έρευνα στα δυτικά του ναού έφερε στο φως κτιριακά λείψανα διώροφου πιθανόν κτίσματος, το οποίο μπορεί να ταυτιστεί με το χώρο των κελιών και του μουσαφίρ οντά.

Tags: 

Εγκύκλιος αναπληρωτών μουσικών.

α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016.

Εγκύκλιος αναπληρωτών μουσικών.

Υποδείγματα αιτήσεων.

Tags: