Δεκέμβριος 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των αριθμ. 200980/Ε2/09-12-2015 και 200986/Ε2/09-12-2015 εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 αντίστοιχα, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζονται τα παρακάτω.

Tags: 

Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού των Ο.Τ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103), προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 55 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89), όπως αυτός αντικατέστησε με την παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41) το άρθρο 76 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239) και πρόσθεσε εκ νέου το άρθρο 39 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121).
 Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ΄αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, οι οποίοι μετά από πρόταση για τον αριθμό των θέσεων τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκδίδεται  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών και  προσλαμβάνονται για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς των  ΟΤΑ, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που εκδίδει η Γ.Γ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Tags: 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά...

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.

Γενικό έντυπο μεταθέσεων (το ίδιο χρησιμοποιείται σε περίπτωση αίτησης βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης)

Μουσικά σχολεία

Καλλιτεχνικά σχολεία

Διαπολιτισμικά σχολεία

Braille

Ειδική κατηγορία

ΣΜΕΑΕ

Αμοιβαίες

 

 

 

Tags: