Αύγουστος 2017

Ανάληψη υπηρεσίας

Από την ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνεται ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ την Παρασκευή 1-9-2017 θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας  γνωρίζουμε  ότι  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  ο Ν.4485/2017(Φ.Ε.Κ.114  τ.Α΄/04-08-2017)  με  θέμα  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Σας  εφιστούμε  την  προσοχή  στην  παρ.4  του  άρθρου  90  με  βάση  την  οποία  στο  τέλος  της περίπτωσης  α΄  της  παρ.4  του  άρθρου  11  του  Ν.4354/2015  προστίθεται  εδάφιο  ως  εξής: «Επιπλέον,  ως  προς  τη  μισθολογική  εξέλιξη  των  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  λαμβάνεται  υπόψη  η  συνολική  εκπαιδευτική  τους  υπηρεσία  σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης». Η  παράγραφος  αυτή  ισχύει  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσής  της  στην  Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Δωρεάν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο «Μουσείο Αρχιμήδη»

Σας ενημερώνουμε ότι στο «Μουσείο Αρχιμήδη», που στεγάζεται στην οδό Πραξιτέλη Κονδύλη 9 στην Αρχαία Ολυμπία και είναι αφιερωμένο στον εφευρέτη, μαθηματικό, φυσικό, μηχανικό και αστρονόμο Αρχιμήδη, εκτίθενται σε κανονική ή μικρότερη κλίμακα συνολικά ογδόντα (80) εφευρέσεις/λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων της αρχαιότητας, κυρίως του 3ου αιώνα π.Χ., που έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρχαίων πηγών και σύγχρονης βιβλιογραφίας. Όλα τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επιπλέον, στο Μουσείο υπάρχουν και διαδραστικά εκθέματα για την καλύτερη κατανόηση και προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και προσφέρονται δωρεάν ξεναγήσεις, οι οποίες για τους μαθητές και τις μαθήτριες προσαρμόζονται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και τον τύπο του σχολείου (Γενικό, Επαγγελματικό). Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητικών ομάδων καταβάλλεται προσπάθεια η ξενάγηση να συνδέεται με το Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου (π.χ. ΠΣ Ιστορίας, Φυσικών Επιστημών, κ.ά.).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι από 18 έως και 21 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που καλούνται να παρουσιάσουν μαθητικά ψηφιακά έργα που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε μαθήματα Πληροφορικής ή σε εκπαιδευτικές δράσεις με χρήση εργαλείων Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν θεσμό μη διαγωνιστικό που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών, στην ανάδειξη των ψηφιακών, προγραμματιστικών και κατασκευαστικών τους δεξιοτήτων καθώς και στην προβολή των καινοτόμων ιδεών τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Τροποποίηση της με αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ και ΦΕΚ 1367/τ.Β/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 2942/τ. Β?/29-08-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 140291/Δ6/24-08-2017 Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ και Φ.Ε.Κ. 1367/τ. Β/2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017?2018»».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα?»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα?» που είναι σχετικό με την ενδοσχολική βία, δημιουργήθηκε από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα ΠΑΙΘέΑ σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν εσωτερική απόσπαση (εντός ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης- απόσπασης στην ΔΔΕ Ευρυτανίας από την Παρασκευή 1-9-2017 έως την Τρίτη 5-9-2017 και ώρα 12:00 δηλώνοντας τα σχολεία προτίμησης τους και πέρα των κενών που θα αναρτηθούν την Δευτέρα 4-9-2017 από την ΔΔΕ Ευρυτανίας .  

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της κενής θέσης διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, από την Πέμπτη 31-08-2017 έως και τη Δευτέρα 4-09-2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Προκηρύσσουμε τις θέσεις Υποδιευθυντών (α) στο ΓΕΛ Καρπενησίου και (β) στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου και καλούμε τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Δείτε την σχετική απόφαση για απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Νέας Υόρκης (και Μπουένος Άϊρες), Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βερολίνου-Ντίσελντορφ, Μονάχου-Στουτγάρδης, Κωνσταντινούπολης και Τορόντο για το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 για το Νότιο Ημισφαίριο

Tags: 

Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και όσων βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , εφόσον το επιθυμούν, καθώς και  οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο πίνακα .  

Λειτουργικά υπεράριθμοι είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας οργανικά υπεράριθμοι κατά την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων τον Ιούνιο 2017 και δεν έγινε άρση της υπεραριθμίας τους, καθώς και οι Καλογριανίτου Μαρία κλ.ΠΕ03 του Γυμνασίου Δυτ. Φραγκίστας  και  Φλωράκης Ιωάννης κλ. ΠΕ11 του Γυμνασίου ?Λ.Τ. Κερασοχωρίου.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται στη ΔΔΕ Ευρυτανίας μέχρι την Δευτέρα 4-9-2017 και  ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα κενών

 

Tags: 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων με θέμα τις δημιουργικές εργασίες

Στο πλαίσιο του Προγραμματισμού ενεργειών για την υλοποίηση από το Π.Ε.Κ Λαμίας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα τις δημιουργικές εργασίες, το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Λαμίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και τους Σχολικούς Συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατάρτισε το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα υπ΄ αρίθμ. 137552/Δ2/17-08-2017 και 140102/Δ2/24-08-2017 έγγραφα του Υπουργείου στην επιμόρφωση αυτή θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί την εβδομάδα 4-8 Σεπτεμβρίου 2017, εστί ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Μεσογειακού Μαθητικού Συνεδρίου στη Νάπολη Ιταλίας με θέμα ?Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών? - 15-19 Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ που εδρεύει στην Τεργέστη Ιταλίας, στην οδό Via del Lavatoio 5, 34132 Trieste και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ, που εδρεύει στη Νάπολη Ιταλίας, στην οδό Via San Biagio dei Librai 121, 80138 Napoli, διοργανώνουν το 4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών» (?Civilt? greco-romana e idea europea: dalla coscienza storica alla creazione dei valori europei?) στις 15 ? 19 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το παράρτημα με πληροφορίες.

Tags: 

Ενημέρωση για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας (ΕΤ.Ε.Α.Δ.) οργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση της Σχολικής Τάξης». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2017 στη Δράμα. Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, εκπαιδευτικοί της Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.

Για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (eteadramas@gmail.com) και στην ιστοσελίδα (www.eteadramas.weebly.com) .

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Β Τάξης Τομέων, Γ? τάξης Ειδικοτήτων Ημερησίων ΕΠΑΛ, Γ? & Δ? τάξης Ειδικοτήτων Εσπερινού ΕΠΑΛ & Α? τάξης Γενικής Παιδείας Ημερησίων ΕΠΑΛ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει τη λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων Γ? Τάξεων Ειδικοτήτων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ, των Γ΄ & Δ? Τάξεων Ειδικοτήτων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ, τομέων Β? Τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ και των Α? Τάξεων Γενικής Παιδείας στα σχολεία που θα δείτε στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μαθήματος «Υ-ΓΛΩ-19 Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία», για το σχολικό έτος 2017-2018 σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» του Ε.Κ.Π.Α.

Σας γνωστοποιούμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων από τη δημιουργία του καθιερώνει Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» για την επίσκεψη μαθητών/τριών των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων στις Σχολές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βέλτιστη ενημέρωση των μαθητών/τριών για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και η ξενάγησή τους στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Κατά την ημέρα αυτή, οι Σχολές/Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. θα υποδέχονται τους μαθητές/τριες, με τη συνοδεία των καθηγητών τους, για δίωρες ξεναγήσεις μετά από κράτηση θέσεων σε προκαθορισμένη ώρα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Επιμορφωτική δράση "Teachers4Europe" 2017-2018

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Δ/νσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνουν την επιμορφωτική δράση "Teachers4Europe" 2017-2018.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα είναι δυνατή από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα www.teachers4europe.gr.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, η Δ/νση Π.Ε. Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η ΕΡΤ Α.Ε. και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα προσκαλεί τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας να συμμετάσχουν στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους 2017-18 «Νοιάζομαι και Δρω».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το έντυπο του διαγωνισμού. 

 

Tags: 

13ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Apf) διοργανώνει το 13ο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ενθαρρύνω τη σχολική ένταξη: η συμβολή της τάξης γλώσσας-πολιτισμού».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 6 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2017, στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31).

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Μήνυμα Διευθυντή ΔΔΕ για τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την εκπαίδευση. Οι κόποι και οι προσπάθειες των μαθητών και των μαθητριών αποδίδουν τους πρώτους καρπούς. Για αυτούς τους κόπους και τις προσπάθειες, αλλά και τη σημερινή επιτυχία θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά που κατάφεραν το στόχο της εισαγωγής τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Εύχομαι καλές σπουδές και θα τους προέτρεπα να επιστρέψουν και να προσφέρουν εργαζόμενοι στον τόπο τους που τους χρειάζεται. Και για αυτά τα παιδιά και για όσα θα χρειαστεί να ξαναπροσπαθήσουν το δικό μου μήνυμα είναι ότι η προσπάθεια και  η σκληρή δουλειά πρέπει να είναι διαρκής. Συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς που στέκονται συμπαραστάτες στις προσπάθειες των παιδιών τους. 

Από τη θέση όμως του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ήθελα ξεχωριστά να συγχαρώ τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές που υπηρετούν στα σχολεία μας κάτω από αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες και δίνουν και αυτοί τον αγώνα τον καλό βοηθώντας τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Οι επιτυχίες των μαθητών αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν την εκπαίδευση με βαθύ συναίσθημα ευθύνης. Ειδικά τα αποτελέσματα των μικρών περιφερειακών σχολείων της Ευρυτανίας δεν μπορούν παρά να συγκινούν και να εμπνέουν όλους μας στην κοινή μας προσπάθεια για το καλό της εκπαίδευσης και των παιδιών μας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Τομείς - Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

Δείτε το σύνολο των Τομέων και των Ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΠΕΚ Λαμίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με την υλοποίηση δημιουργικών εργασιών

Το ΠΕΚ Λαμίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και τους σχολικούς Συμβούλους της Δ/θμιας Εκπ/σης θα πραγματοποιήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την υλοποιήση των δημιουργικών εργασιών.

Δείτε περισσότερα στη σχετική πρόσκληση

Tags: 

Λειτουργία Στρατιωτικού Μουσείου στην Κομοτηνή

 Σας γνωρίζουμε ότι στο Στρατόπεδο «ΜΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΥ», που βρίσκεται Λεωφόρο Ηρώων, έδρα της ΧΧΙ ΤΘΤ, λειτουργεί Στρατιωτικό Μουσείο καθώς και υπαίθρια έκθεση αρμάτων και στρατιωτικών οχημάτων με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες (άνευ εισιτηρίου). 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4429/21-10-2016 (ΦΕΚ 199τ. Α΄) «ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση».

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που κατέθεσε το ΙΕΠ, μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε από αντιπροσωπευτικό δείγμα Γενικών Λυκείων και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών το σχ. έτος 2016-17, το ΥΠΠΕΘ κρίνει αναγκαία την αναμόρφωση της διαδικασίας εκπόνησής τους και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με αυτή. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το θεωρητικό πλαίσιο των εργασιών και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παραδειγματικού σχεδιασμού της θεματολογίας τους και της διαδικασίας εκπόνησης και αξιολόγησής τους, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιμόρφωση αυτή θα έχει διάρκεια μία ημέρα για κάθε εκπαιδευτικό (με κυλιόμενο πρόγραμμα ανά νομό και ειδικότητα) και θα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις υπηρετούντες/ούσες σε ΓΕΛ εκπαιδευτικούς.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Παρασκευή 25 Αυγούστου μέχρι και Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με θέμα ?Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση? για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε.

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών λειτουργίας στη χώρα μας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση Συνεδρίου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ΕΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ανανέωση της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος ?Ψαράδες και Χελώνες? του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, για το 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε η  έγκριση ως παιδαγωγικά κατάλληλου του εκπαιδευτικού υλικού «Ψαράδες και Χελώνες» του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ?ΑΡΧΕΛΩΝ?, για ενημέρωση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ανανέωση έγκρισης ενημέρωσης σχολείων σχετικά με το παγκόσμιο πρόγραμμα ?Ο Πλανήτης Γη το βράδυ? για το σχ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε η έγκριση της γνωστοποίησης/ενημέρωσης των μαθητών/-τριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την δραστηριότητα του προγράμματος «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017», για το σχ. έτος 2017-2018.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση συμμετοχής σχολικών θεατρικών ομάδων στο 7ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - Αρχαία Μεσσήνη 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μεσσήνης διοργανώνει από 17 έως 27 Απριλίου 2018 το «7ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2018» στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης. Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική ? βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) ?ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ? με θέμα ?Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων?

Σας ενημερώνουμε ότι η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών και η ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής τους μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε όλους τους πολίτες. Στόχος του διαγωνισμού είναι να κατανοηθεί πως οι έφηβοι ως χρήστες του οδικού δικτύου έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι συμπολίτες τους να κυκλοφορούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά σε τροχαία συμβάντα.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ κ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας ως διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων μας θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε. Εύχομαι στους «παλιούς» διευθυντές που συνεχίζουν στην ίδια θέση να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την ίδια διάθεση για προσφορά και στους «καινούριους» να δώσουν την νέα πνοή που τόσο χρειάζεται το δημόσιο σχολείο. Στόχος όλων μας είναι να παρέχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη εκπαίδευση και να λειτουργήσουν τα σχολεία στις τοπικές κοινωνίες σαν πυλώνες πολιτισμού και παιδείας. Σε αυτό το έργο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας και εγώ προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό σας.

Ο Διευθυντής

 

Δημητρίου Λουκάς 

Tags: