Μάιος 2023

Ανακοίνωση υπεράριθμων (ονομαστικά) εκπ/κών και Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης σε κενά συγκεκριμένων σχολ. Μονάδων

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας (πρ. 8η, 29.05.2023) ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεράριθμοι, διότι δεν έγινε άρση της υπεραριθμίας τους (δεν υπήρξε αίτηση για άρση)  να κάνουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης έως την 7η  Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να τοποθετηθούν στα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα.  

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ 

Δρ.  Γιώργος  Τ. Γιάννακας

Δ/ντής ΔΔΕ Ευρυτανίας

 

Αίτηση

Πίνακας

Tags: 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναστέλλονται οι υπηρεσιακές μεταβολές των Δημοσίων Υπαλλήλων (Οριστικές Τοποθετήσεις, Βελτιώσεις).

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αιτηθεί εξαίρεση αυτής της διαδικασίας. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

Tags: 

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).

Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία,

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Εγκύκλιος_Διορισμών

Εγχειρίδιο Αίτησης

 

Υ.Α._Πρόσκληση_Διορισμών_ΦΕΚ_11_τ.ΑΣΕΠ_2023-5-5

Tags: