διάφορα

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τη νέα σχολική χρονιά

Δείτε το μήνυμα.

Tags: 

Διαβίβαση σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας τη με αρ. πρωτ. Φ2/1553/129578/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κ.Υ.Α με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β? 2646/25.08.2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο και την  τροποποιήση

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση του Ποδηλάτου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 29/21-07-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση του Ποδηλάτου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ACTIVE HELLAS με τίτλο «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» σε Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Δ?, Ε?

Tags: 

Το πιο κρύο καλοκαίρι ? Τρεις πραγματικές ιστορίες προσφύγ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η δωρεάν διανομή σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έκδοσης για τους πρόσφυγες με τίτλο: «Το πιο κρύο καλοκαίρι ? Τρεις πραγματικές ιστορίες προσφύγων (εικονογραφημένες)». 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ-Παράρτημα Ελλάδας στo τηλ. 210-3617769 ή στο e-mail kotini@rosalux.de  

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Δείτε στο σχετικό έγγραφο επιπλέον διευκρινίσεις σχετικές με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 εγκυκλίου με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα». 

Tags: 

Ανακοίνωση ? Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα: Σωκράτους 111, Λάρισα), εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (Α΄/129) και της υπ? αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ. Β΄/17.5.2016) περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από τη Δ/νση Οικονομικού του Φορέα μας, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου από την 1η.1.2017.

Tags: 

Προσλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ?ετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ?ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Δείτε τις προσκλήσεις του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέματα: 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ?ετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ?ιοικητικής Ανασυγκρότησης και

Tags: 

Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ?εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»

Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα  των υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση όσων εξ αυτών διαθέτουν προϋπηρεσία  ως μισθωτοί (απασχόληση με εξαρτημένη εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.) δείτε τις πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις στο σχετικό έγγραφο

 

Tags: 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αριθ. 69/2016 (ΦΕΚ Α? 127)  Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική ένταξη των  υπαλλήλων, κατ? εξουσιοδότηση των διατάξεων  της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 3528/2007 (Α΄ 26/9.2.2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του N. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016), 

Tags: 

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποί

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 (Φ.Ε.Κ.76/τΑ΄/09-07-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη συνέχεια του εδώ.

Tags: 

4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ "Κωφοί και Ακούοντες εν δράσει"

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δίου Ολύμπου, η Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών & ΟΜΚΕ, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας-Θράκης Εσαεί εν Ροή,ο Σύλλογος ΑμεΑ Χανίων, ο ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Tags: 

Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διοργανώνει την «Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας 2016» και αναπτύσσει το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, συντονίζοντας και αυτό το καλοκαίρι 3.200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με θέμα «Γίνε εξερευνητής του κόσμου» !

Tags: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχολείων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2016

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2016, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν το θέμα τους, να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (με e-mail) στην υπηρεσία μας και, εφόσον επιθυμούν, να το «ανεβάσουν» και στο σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/ctl/Edit/mid/3439/De....

Tags: 

Διεθνής Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 4 Ιουνίου 2016

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)», (International Day of Innocent Children Victims of Aggression), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) το 1982 και είναι η 4η Ιουνίου εκάστου έτους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14.06.2016, με θέμα : «Το αίμα μας ενώνει όλους»

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι η 14η Ιουνίου εκάστου έτους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης εργαστηρίων του Ιδρύματος Ευγενίδου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 14/21-04-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται  για το σχολικό έτος 2016-2017 η υλοποίηση δέκα (10) εργαστηρίων   που υπεβλήθησαν προς έγκριση από το  Ίδρυμα Ευγενίδου και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Δείτε τη συνέχεια του σχετικού εγγραφου.

Tags: 

Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία»

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ. πρ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.37343/25-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ5Π465ΦΥΟ-ΚΒ1) εγκύκλιο του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία», για ενημέρωσή σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - διάφορα