εκπαιδευτικοί

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα μοριοδότησης και Προγράμματος συνεντεύξεων των υποψήφιων Δ/ντων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Ευρυτανίας .

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/28.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας.

Tags: 

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023.

Tags: 

Ενιαίος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κ’ Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Δείτε εδώ

Tags: 

Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Οριστικός Πίνακας των δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/25.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, καταρτίστηκε και ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας. Δεν ανακοινώθηκε πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων διότι κρίθηκαν ως δεκτές όλες οι υποψηφιότητες.    

Tags: 

Aιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023.

 

Εγκύκλιος, Αίτηση

 

Tags: 

Πίνακας αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2022-23.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υπόχρεων/δικαιούχων της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ)
Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2022-2023 έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00 στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654.

Tags: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/17-01-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Δεν αναρτήθηκε πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων διότι κρίθηκαν ως δεκτές όλες οι υποψηφιότητες.    

Δείτε εδώ

Tags: 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η διδακτική προσέγγισή της στο σύγχρονο Σχολείο

Δείτε εδώ

Tags: 

Παράταση προθεσμίας της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

 

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.  και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί