εκπαιδευτικοί

Ανακοίνωση Οργανικών Κενών και Αιτήσεις Εκπαιδευτικών

Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών (βελτίωση θεσης - διάθεση ΠΥΣΔΕ) για οριστική τοποθέτηση .

Ανακοίνωση

Πίνακας κενών

Tags: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΥΣΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ανακοίνωση ονομαστικά οργανικά υπεράρθμων εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας.

εγγραφο

ονομαστικός πίνακας

Tags: 

Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικής ειδίκευσης

 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κατά τις περιόδους:

α) 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους ή β) 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ κατά τις προαναφερθείσες περιόδους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο  και το υπόδειγμα

Tags: 

Διαγωνισμός Διδακτικών Σεναρίων για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η ομάδα «Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα», που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει Διαγωνισμό διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΙΣΧ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης

Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος ασθενήσει ενόσω βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και να αιτηθεί αναρρωτικής άδειας. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διακοπή της άδειας ανατροφής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που ο γονέας επιβάλλεται να λάβει μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4479/2017 (Φ.Ε.Κ.94 τ.Α΄/29-06-2017) σχετικά με τη χορήγηση αθλητικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4479/2017 (Φ.Ε.Κ.94τ.Α΄/29-06-2016) με θέμα: «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε η παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4373/2016 (Α΄ 49), ως προς τη χορήγηση και τον χρονικό περιορισμό των ημερών της αθλητικής άδειας.

Tags: 

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική (1) εγκύκλιο-πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τη σχετ. (2) εγκύκλιο.

Tags: 

Ενημέρωση αναφορικά με την νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότιέχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (http://minedu.gov.gr), στο πεδίο Ιδιωτική Εκπαίδευση (σύνδεσμος), η νέα Αίτηση εγγραφής και η επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 149 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/31-07-2017) αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και απόσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν εσωτερική απόσπαση (εντός ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης- απόσπασης στην ΔΔΕ Ευρυτανίας  έως την Τρίτη 5-9-2017 και ώρα 12:00 δηλώνοντας τα σχολεία προτίμησης τους και πέρα των κενών που θα βρείτε στον σχετικό πίνακα

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί