μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Ανακοινώθηκαν μόνιμοι διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας

Μετά την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας

Ανακοίνωση (02-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει 8.487 μόνιμους διορισμούς ως εξής:

– 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης

Tags: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης δεκτών Υποψηφίων στη διαδικασία Επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Ευρυτανίας

ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

Tags: 

Υποψήφιοι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ),
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Tags: 

Επικαιροποίηση στοιχείων- μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του νόμου 4440/2016 αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθενείας τέκνων μόνιμων εκπαιδευτικών

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19 & ΠΕ20 ότι, εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης  στην Α/θμια Εκπ/ση, καθώς και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν τη μετάταξή τους από κλάδο, σε κλάδο σε περίπτωση που κατέχουν δεύτερο τίτλο σπουδών, οφείλουν να στείλουν την αίτησή τους είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με φαξ είτε ταχυδρομικά ?

Tags: 

Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της από 30/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄) αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του Π.Δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

Tags: 

Κενά Μουσικών Σχολείων

Προς ενημέρωση των συναδέρφων που επιθυμούν να κάνουν αίτηση μετάθεσης σε μουσικά σχολεία.
Για να δείτε τα κενά, επιλέξτε το μουσικό σχολείο της περιοχής που επιθυμείτε.

Tags: 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των αριθμ. 200980/Ε2/09-12-2015 και 200986/Ε2/09-12-2015 εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 αντίστοιχα, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζονται τα παρακάτω.

Tags: 

Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού των Ο.Τ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103), προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 55 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89), όπως αυτός αντικατέστησε με την παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41) το άρθρο 76 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239) και πρόσθεσε εκ νέου το άρθρο 39 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121).

Tags: 

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου δεύτερης ειδικότητας

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων οι οποίοι σχετίζονται με τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής... (περισσότερα)

Tags: 

Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική - μισθολογική εξέλιξη.

Εγγραφή στο RSS - μόνιμοι εκπαιδευτικοί