επαλ

Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. 

Tags: 

Παροράματα διδακτικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία»

Δείτε τον Πίνακα με Παροράματα του διδακτικού βιβλίου «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ. και Μαρκαντωνάκη Π., εκδ. ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), όπως αυτά αναφέρονται στις σελ. 91-92 της υπ? αρ. Φ1/87395/Δ4/30-05-2016 (ΑΔΑ: ΨΕΟ24653ΠΣ-Τ5Ρ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με τη Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σας ενημερώνουμε ότι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, θα αφιερωθεί σε εκδηλώσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όλης της χώρας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3529 και ημ/νία δημοσίευσης 1-11-2016 της με αριθμ. Φ7/179513/Δ4 /26-10-2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Διαδραστική πλατφόρμα Νέων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ

Ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων (ΠΕ02) και οι φιλόλογοι που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ ότι από την «αρχική σελίδα» της ιστοσελίδας του ΙΕΠ έχουν πρόσβαση σε  διαδραστική πλατφόρμα που λειτουργεί για τα Νέα Ελληνικά  της Α΄ και Β΄ Τάξης  ΕΠΑΛ (ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' και Β' ΕΠΑΛ).  Σε αυτήν έχουν αναρτηθεί τα θεσμικά κείμενα (προγράμματα σπουδών και οδηγίες διδασκαλίας) καθώς και υποστηρικτικό υλικό (ενδεικτικές προτάσεις για σενάρια διδασκαλίας), το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Tags: 

Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.

Ορθή επανάληψη

Tags: 

Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. και τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.

Μετά από ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν.1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β? τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ? τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την υπ?αριθμ. Φ12/127076/Δ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2434 Β?).

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ φύλλου 3253 και ημ/νία δημοσίευσης 11-10-2016 της με αριθμ. Φ2/159819/Δ4/28-09-2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ?αριθμ. Φ2/127065/Δ4/1.8.2016 (Β΄ 2434) υπουργικής απόφασης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Γ? τάξης Ημερήσιου και Γ? και Δ? τάξεων Εσπερινού ΕΠΑΛ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α? και Β? τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Σας γνωστοποιούμε ότι ως «Τομείς της Β? τάξης που λειτουργούν στο σχολείο» (§ 2.1 του ανωτέρω σχετικού, σελ. 2) νοούνται οι τομείς ανά ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ? αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (2079, τ.Β?) Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού Τομέων ανά ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ?αριθμ. Φ.20/120403/Δ4/16 (2423, τ. Β?) όμοιά της.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης Καθορισμού Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ.πρωτ. Φ.151/144437/Α5/07-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ464653ΠΣ-ΙΞΞ) Υπουργική Απόφαση  με θέμα : «Καθορισμός Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2876/Β?/09-09-2016.

Δείτε το σχετικό διαβιβαστικό και την υπουργική απόφαση

Tags: 

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων ? μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017 ? ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017. Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τον προηγούμενο κατάλογο που σας εστάλη με το υπ? αρ. πρωτ. Φ1/146279/Δ4/09-09-2016 έγγραφό μας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων ? μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017

Δείτε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και:

Αντιστοιχίες Μαθημάτων Βιβλίων 2016-17 A Ημερ ΕΠΑΛ

Αντιστοιχίες Μαθημάτων Βιβλίων 2016-17 Β Ημερ ΕΠΑΛ

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4415/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 τ.Α΄/6-9-2016, «Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β ? τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β ? τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Tags: 

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29, τ.Α?/19-2-2009). Επίσης, με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 τ.Β΄/9-7-09), η οποία εκδόθηκε κατ?

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 ? Διευκρίνιση σχετικά με τα ΩΠΣ της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Γ΄ και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο ΦΕΚ Β΄ 2605/23-08-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-17.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Αποφάσης σε ΦΕΚ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2627/24-08-2016 η με αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια».

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - επαλ