επαλ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ-Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
1. με αρ. φύλλου 2079 και ημ/νία δημοσίευσης 6-7-2016 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 με θέμα: «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)» και

Tags: 

Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου

Σας  ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2129 και ημ/νία δημοσίευσης 11-07-2016 της με αριθμ. 105797/Δ4/29-06-2016 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου» και σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2081 και ημ/νία δημοσίευσης 6-7-2016 της με αρ.

Tags: 

Διευκρινίσεις σχετικά με εγγραφές ? μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ? τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει ότι οι κάτοχοι πτυχίου Β? κύκλου Τ.Ε.Ε. (5γ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 (5δ) δύνανται να εγγράφονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στην Υ.Α.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Προγραμματισμός Εξετάσεων Σεπτεμβρίου και Έναρξη Μαθημάτων Σχολικού έτους 2016-2017

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2016-2017, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 9η Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το Π.Δ 56/2016 (ΦΕΚ 91 Α΄).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και της σχετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π. (υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17

Κατά το σχολικό έτος 2016-17, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα αξιοποιηθούν τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 91 και ημ/νία δημοσίευσης 19-05-2016 του Προεδρικού Διατάγματος 56 με θέμα: «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ)» (ΦΕΚ 91/τ. Α΄/19-05-2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1489 και ημ/νία δημοσίευσης 26-05-2016 της Υπουργικής Απόφασης Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 με θέμα: «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄/26-05-2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1481 και ημ/νία δημοσίευσης 25-05-2016 της με αριθμ. Φ2/79006/Δ4/17-05-2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β? 1053), υπουργικής απόφασης με θέμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Tags: 

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Ενόψει της έναρξης των ενδοσχολικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ., και μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 9/2016 και 14/2016 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε  εγκύκλιο σχετικά με την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. .

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Tags: 

Σύνδεσμος ανάκτησης βιβλίου Γενικής Παιδείας ΕΠΑ.Λ. από την πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο αναφέρεται εκ παραδρομής λανθασμένος σύνδεσμος ανάκτησης από την πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου για το βιβλίο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ» (Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ, Κυριακάκη Γ, Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ. και Χίνου Π.) του ομώνυμου μαθήματος Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης Ημερησίων και της Γ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αντί του ορθού συνδέσμου http://www.iep.edu.gr/images/school_books/ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΣΤΙΣ_ΑΡΧΕΣ_ΤΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ_ΤΩΝ_Η/Υ_(Β΄_ΤΑΞΗ_ΕΠΑ.Λ.).pdf

Tags: 

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 59791/Δ4/08-04-2016 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016», δείτε όσα διευκρινίζονται από το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ενημέρωση για τα σχολικά εγχειρίδια

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2016-17 και ενόψει των αλλαγών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές για τη διατήρηση των σχολικών τους εγχειριδίων καθώς αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενες τάξεις.
Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να φυλάξουν όλα τα βιβλία της φετινής σχολικής χρονιάς (Γενικής Παιδείας και Eιδικότητας), καθώς δεν θα αποστέλλονται εκ νέου στις σχολικές μονάδες βιβλία τα οποία έχουν ήδη δοθεί στους μαθητές.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις:

Tags: 

Διευκρινίσεις για πρόγραμμα σπουδών, οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικά βιβλία μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και μαθήματα ειδικότητας Ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ και μαθήματα ειδικότητας Ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα θα διεξαχθούν από 17.5.2016 μέχρι και 06.6.2016, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Φ.253.2/47143/Α5/18-3-2016 Υ.Α.- ΑΔΑ: 669Ω4653ΠΣ-4ΡΧ).

Tags: 

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013

Δείτε τις διευκρινήσεις στο έγγραφο.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - επαλ