μισθοδοσία

Ενημέρωση σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας  γνωρίζουμε  ότι  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  ο Ν.4485/2017(Φ.Ε.Κ.114  τ.Α΄/04-08-2017)  με  θέμα  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Tags: 

Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν εσωτερική απόσπαση (εντός ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης- απόσπασης στην ΔΔΕ Ευρυτανίας από την Παρασκευή 1-9-2017 έως την Τρίτη 5-9-2017 και ώρα 12:00 δηλώνοντας τα σχολεία προτίμησης τους και πέρα των κενών που θα αναρτηθούν την Δευτέρα 4-9-2017 από την ΔΔΕ Ευρυτανίας .  

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΕΠΕΙΓΟΝ! Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Παρακαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοι που μισθοδοτούνται απο την ΔΔΕ Ευρυτανίας να αποστείλουν στην υπηρεσία μας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ)το αργότερο έως την Δευτέρα 13-3-2017.

Tags: 

Παροχή πληροφοριών περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο ΙΔΕΚΕ

Δείτε την απάντση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω νόμου έχουν εκδοθεί η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εφαρμοστική εγκύκλιος του ΓΛΚ, καθώς και το αριθμ.2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 έγγραφο του ΓΛΚ.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Μισθοδοσία - βεβαιώσεις αποδοχών (Απρίλιος 2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα μισθοδοτικά δεδομένα έως και του μηνός Απριλίου στη διεύθυνση dide.eyr.sch.gr/misthodosia

Tags: 

Εγγραφή στο RSS - μισθοδοσία