προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Δείτε εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

 

Tags: 

Πλήρωση θέσεων μελών παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΠΕΑ της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Ειδική Πρόσκληση ΠΕ23-30

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tags: 

Ανάθεση της 7/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, της Γ΄Λυκείου του Γυμνασίου Λυκειακών - Τάξεων Γρανίτσας και της Γ΄Λυκείου του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 7/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Γρανίτσας και του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ -ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2020

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα,από την Τρίτη 26-02-2019 έως και τη Δευτέρα 04-03-2019 και ώρα 09:00.

Tags: 

Συμπληρωματικές Οδηγίες για την Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών»

Κ α λ ο ύ μ ε τις/τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 222084/ΓΔ4 Υ.Α.

Tags: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσεως Υποδιευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου της Δ. Δ. Ε. Ευρυτανίας

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.

Δείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

1. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Βοιωτίας

2. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Εύβοιας

3. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας

4. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας

5. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας,

Tags: 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγω- γικών Ομάδων (Π.Ο.) στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας – Υπάτης, Άμφισ- σας και Καρπενησίου

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν, αίτηση προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης, προκειμένου να αποσπαστούν σε κενές θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι την Δευτέρα 15-01-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Φωκίδας

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας εφόσον

επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές-κενούμενες θέσεις:

 Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας,

 Ενός Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ευρυτανίας,

 Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Βοιωτίας,

 Ενός Υπευθύνου και Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φωκίδας

Tags: 

Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων

Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους στη θέση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν στα γραφεία της Δ/νσης, έως την Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 14:00 μ.μ., σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 92998/Γ7/10-8-2012 προκήρυξη του ΥΠAIΘΠΑ.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - προκηρύξεις