Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες-Αντισφαίριση

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 5201/30-11-2015 έγγραφο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2758/Α/Δ5/15-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι:
Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας) σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016 με σκοπό την προβολή και ανάπτυξη του Ολυμπιακού Αθλήματος της Αντισφαίρισης.
Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Οι επισκέψεις των προπονητών της Ομοσπονδίας κ.κ.:
?    Ιορδάνη Σγούρου,
?    Αναστασίου Κροκίδα,
?    Χρήστου Μούρτζιου,
?    Δημητρίου Παπαδημητρίου,
?    Νικολάου Αλεξίου,
?    Ευσταθίου Ματσαρίδη και
?    Μιχάλη Αδαλόγλου
να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.
Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και η σύμφωνη γνώμη (ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση) των γονέων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς.
Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.

Tags: