Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες-Τοξοβολία

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1109/15/19-11-2015 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2753/Α/Δ5/15-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουμε ότι: 
Επιτρέπουμε την είσοδο επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (προπονητών κλιμακίων της Ομοσπονδίας) σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το Ολυμπιακό Άθλημα της Τοξοβολίας.
Προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε το παραπάνω πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Οι επισκέψεις των προπονητών να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισμένος από το Διευθυντή του Σχολείου.
Γ) Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και η σύμφωνη γνώμη (ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση) των γονέων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς.
Δ) Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
Δείτε το έγγραφο εδώ.

Tags: