Έγκριση εγχειριδίου

Απαντώντας στην από 21-01-2016 επιστολή σας που αφορά στην έγκριση εγχειριδίου και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 07/25-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη χρήση του εγχειριδίου «Σύνδεσμοι» του Συμβουλίου της Ευρώπης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

Tags: