Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω των ΚΕΠ, ή χωρίς τη μεσολάβηση των ΚΕΠ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της επιδίωξης για την ενίσχυση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, έχει καθοριστεί, με την ΚΥΑ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ.14290 (ΦΕΚ 1580/Β?/2014), η διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) και την έκδοση κωδικού πληρωμής του.
Η ένταξη στα ΚΕΠ της ανωτέρω διαδικασίας έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως των ενδιαφερομένων που δεν έχουν τη γνώση ή/και τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνεπώς, ο τρόπος εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ είναι συμπληρωματικός του κύριου τρόπου διεκπεραίωσης, o οποίος πραγματοποιείται με την απευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση των ΚΕΠ είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της διαδικτυακήςπύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του υπολογιστή του.

Δείτε τη συνέχεια του εγγράφου.

Tags: