Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αρ. Πρωτ.  9283/Δ5/20-01-2015)

Η Απόφαση αυτή καταργεί την 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τβ/1-11-2005)Υ.Α  και όλες τις αποφάσεις που συμπλήρωναν ή τροποποιούσαν αυτή, σύμφωνα με την έναρξη ισχύος της όπως προβλέπεται στη συνέχεια. Η  παρούσα ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016. Εξαιρούνται τα άρθρα 2.1.2.β, 4.7.1.2, 4.7.1.3, 12, 13 και 14  που ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσης σε Φ.Ε.Κ.

Tags: