Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών - ωρομισθίων και πίνακας απορριπτέων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Θέμα: «Αξιολογικοί Πίνακες αναπληρωτών - ωρομισθίων και πίνακας απορριπτέων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ  σχολικού  έτους 2015-2016».
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 126653/Δ3/06-08-2015 (ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
           Σας κοινοποιούμε τους Αξιολογικούς πίνακες των αναπληρωτών - ωρομισθίων και τον πίνακα των απορριπτέων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητάς μας,  σχολικού έτους 2015-2016, οι οποίοι συντάχθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της  υπηρεσίας σας.
         Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., σας επισημαίνουμε ότι για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 17-09-2015 μέχρι και 18-09-2015.
Οι   ενστάσεις   υποβάλλονται   στην  υπηρεσία  μας.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση μέσω ταχυδρομείου να την αποστείλουν οπωσδήποτε και με φαξ στο 2231066167 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr, προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από το ΠΥΣΕΕΠ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου

Aξιολογικοί πίνακες Ειδικού Εκπαιδευτικού ΠροσωπικούAξιολογικοί πίνακες Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Πίνακας απορριπτέων.

Tags: