Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ (Εργαστηριακά Κέντρα)

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ» (Αριθ. Πρωτ.: 106925/Δ4/03-07-2015)
      Σας γνωστοποιούμε ότι η με αρ. πρωτ. 96004/Δ4/17-6-2015 Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει την τροποποίηση της απόφασης Γ2/4321/26-10-88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ., έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1318 Β΄ 2015 (ΑΔΑ ΩΥΛΒ465ΦΘ3-ΡΥ9) .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΙΓΝΟΣ

Tags: