Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2182/14-07-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: