Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων  σε ΦΕΚ

 Σας γνωστοποιούμε ότι έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ οι κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:
Η με αρ. πρωτ. Φ2/141441/ Δ4/10-09-2015 (Β΄ 2042) Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 (Β? 1053) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α? τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
Η με αρ. πρωτ.  Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2150) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών
Η με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2149) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016
Η με αρ. πρωτ.  Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2175) Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

Tags: