Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική - μισθολογική εξέλιξη.