Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων)

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ 29195/ΓΔ4/19-02-2016 Υ.Α με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β?) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 394/19-2-2016 τ. Β΄.

Δείτε το έγγραφο.

Tags: