Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία»

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ. πρ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.37343/25-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ5Π465ΦΥΟ-ΚΒ1) εγκύκλιο του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία», για ενημέρωσή σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο.

Tags: