Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική ? μισθολογική εξέλιξη σε εφαρμογή του αρθρ. 97 του Ν.4310/2014.

Σας ενημερώνουμε ότι αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του Ν.4024/2011 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο (Α.Π.  10705/Ε2/21-1-2015)

Tags: