Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε εφαρμογή του Ν.4310/2014.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε εφαρμογή του Ν.4310/2014.
(Αρ. Πρωτ.: 57440/Ε2/07-4-2015)

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια των αριθμ. 206450/Ε2/18-12-2014 και 10705/Ε2/21-1-2015 εγγράφων μας για την εφαρμογή του Ν.4310/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Αναφορικά με την κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε μισθολογικά κλιμάκια και τη μισθολογική τους εξέλιξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α226), οι αριθμ.οικ.2/13917/0022/17-02-2012 (Φ.Ε.Κ.414 Β) και 2/24529/0022/24-03-2014 (Φ.Ε.Κ.928 Β) Κ.Υ.Α., καθώς και οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Γ.Λ.Κ. και του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.Δι.Μ.Η.Δ.). Για την εφαρμογή των ανωτέρω σας παραπέμπουμε στο αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. και συγκεκριμένα στις σχετικές οδηγίες επί των άρθρ. 12 και 13 του Ν.4024/2011 που εμπεριέχονται στο εν λόγω έγγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Tags: