Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Αριθ. Πρωτ.: 56950/Δ2/07-04-2015)

Κατόπιν ερωτημάτων   σχετικά με την άδεια εισόδου των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρ. Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 εγκύκλιος.
    Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη  τήρηση της ανωτέρω εγκυκλίου καθώς και  για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων στις Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Δ.Ε. & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις να μπορούν να εξετάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα το υποβληθέν αίτημα.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: