Εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικών σχολείων

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

   (Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών ?  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς).

1.  Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.
2.  Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή   διαβατηρίου.
3. Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.
4. Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3444.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται :
α. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.
β. ΄Οτι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν. 1566 άρθρο 15 παρ. 9).

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα.

Tags: