Ενημέρωση για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής.