Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο («European School Radio»)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του από 28-06-2016 αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας : Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» καθώς και της σχετικής επί του ιδίου θέματος εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 4/04-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτείνεται η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο» να συμπεριληφθεί και κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στα προτεινόμενα θέματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να θέτουν υπό την ευθύνη τους τις δράσεις του «European School Radio». Ταυτόχρονα, προτείνεται η Επιστημονική Εταιρία: Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» να φροντίσει για τη διευκόλυνση των σχολείων που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τα εργαλεία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: