Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών - 19η και 20η απόφαση.