Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2015-2016»

Αριθμ. Πρωτ. :  118264/Δ2/23-07-2015
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 112937/Δ2/14-07-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις με αρ. πρ.  36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2015-2016, εγκρίνουμε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Tags: