Εργασιακά θέματα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Κατόπιν ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε ότι:»

1.Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) ως προσωπικό της σχολικής μονάδας, ακολουθεί το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμά της, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία (Υ.Α.27922/Γ6/8-3-2007 ΦΕΚ 449/τ.β΄).             

2.Η παραμονή τους στη σχολική μονάδα είναι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και όχι πάνω από 30 ώρες εβδομαδιαίως.

3.Το Ε.Β.Π. εξαιρείται από τις εφημερίες της σχολικής μονάδας λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το εργασιακό τους πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται εξ? αιτίας των μη προβλέψιμων αναγκών των μαθητών.

4.Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους  Ε.Β.Π. που προσλαμβάνονται ως συνοδοί των μαθητών στην Γενική Εκπαίδευση.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

           ΜΠΑΡΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ.   17581/Δ3/3-2-2015

Tags: