Λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της Εποχικής Γρίπης 2015- 2016

Σας διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το με αρ. πρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.7672/01-02-2016  (ΑΔΑ: 6ΡΤ2465ΦΥΟ-ΘΟ4) έγγραφο του τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,  με θέμα «Λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της Εποχικής Γρίπης 2015-2016» που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, για ενημέρωσή σας.

Δείτε σχετικά εδώ και εδώ

Tags: