Μήνυμα του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.