Μη αναγνώριση άδειας άνευ αποδοχών άνω των 4 μηνών.