Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού των Ο.Τ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103), προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 55 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89), όπως αυτός αντικατέστησε με την παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41) το άρθρο 76 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239) και πρόσθεσε εκ νέου το άρθρο 39 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121).
 Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ΄αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, οι οποίοι μετά από πρόταση για τον αριθμό των θέσεων τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκδίδεται  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών και  προσλαμβάνονται για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς των  ΟΤΑ, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που εκδίδει η Γ.Γ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Tags: