Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176 /Α΄) "Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις".

Ενημερωθείτε σχετικά εδώ.

Tags: