Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών ? υποδιευθυντών.