Οργανόγραμμα Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022 (από 1/10/22)
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Γιάννακας Γιώργος, Διευθυντής

τ. 2237080272

τα οριζόμενα στο ΦΕΚ με αρ. φ. 6273, Τεύχος Β`, 28-12-2021, Υπ. Απόφαση με αρ. 170405/ΓΓ1
ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΤΜΗΜΑ Α΄  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

τ. 2237080245

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 3 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Μάλαινου Μαρία ΔΕ/Διοικητικου Πρωτόκολλο Υπηρεσίας -Αρχειοθέτηση Εγγράφων - Αποστολή Α.Φ. μετατιθέμενων εκπαιδευτικών - Πιστοπ. Υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) - Εκδρομές  - Μετατάξεις/Κινητικότητα  - Ενημέρωση Π.Μ.-  Βεβαιώσεις υπηρεσίας - Απόδοση 2ης ειδικότητας, Αναγνώριση μεταπτυχιακών, Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών, ΚΠΓ, Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ.
Αποστόλου Βασιλική ΠΕ88.2 Άδειες -  Μεταθέσεις -     Βεβαιώσεις υπηρεσίας -  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και μονίμων Εκπαιδευτικών - Κατάταξη αναπληρωτών και χορήγηση ΜΚ -  Καταχώριση στοιχείων στο edatacender  - Ενημέρωση Π.Μ.

ΤΜΗΜΑ Β΄  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 4 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Χαντζιάρας Γιώργος ΠΕ04.02     Αναπληρωτές Π.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ - ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΑΠΔ ΙΚΑ, Οδοιπορικά ΕΣΠΑ, Αποφάσεις ΕΣΠΑ (τοποθέτησης, προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών)
Βελισσάρης Δημήτριος ΠΕ03   Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών μέσω ΔΙΑΣ. - ΑΠΔ  ΙΚΑ -  Συνταξιοδοτικά - Πλεονάσματα Κενά - Χορήγηση ΜΚ σε μονίμους εκπαιδευτικούς -Αποδοχές αναδρομικού Διορισμού, Διαθέσεις

ΤΜΗΜΑ Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

τ. 2237080246

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 5 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Τσακανίκα Μαργαρίτα ΠΕ02 Αναγνώριση μεταπτυχιακού /Διδακτορικού  - Άδεια Ιδιωτικού Έργου - Δεύτερη Ειδικότητα  - Βαθμολογική Κατάταξη Εκπ/κών  - Βιβλίο Περικοπής - Πρακτικά Διεύθυνσης - Αποσπάσεις (εντός/εκτός ΠΥΣΔΕ)  - Μεταθέσεις - Διαθέσεις (ενημέρωση ψηφιακών αρχείων προσωπικού Β/θμιας της ΠΕ Ευρυτανίας), ΚΠΓ, Στατιστικά, edatacenter, MAΔ, έκτακτα οικονομικά
Καρφής Δημήτριος ΠΕ78/ Νομικής Δικαστικές Αγωγές, Αρχειοθέτηση

ΤΜΗΜΑ Δ΄  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

τ. 2237022348

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 6 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Κωστοπούλου Αικατερίνη ΔΕ Η/Υ                        (Αναπλ. Προϊσταμένη)

Γραμματέας ΠΥΣΔΕ - ΕΡΓΑΝΗ - Πιστοποιημένο

ς χρήστης Ηλεκτρονικού Παραβόλου μέσου ΤAΧΙS NET από το ΥΠΑΙΘ  -  ΚΠΓ - Συνταξιοδοτικά - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΡΓΑΝΗ - Έκτακτες Αποδοχές (Υπερωρίες κλπ)  - Μητρώο Δεσμεύσεων - Σύστημα  Πληρωμών Δαπανών -  Ισολογισμός Απολογισμός - Προϋπολογισμός - Αναλήψεις Ανακλήσεις - Αυξομείωση και αύξηση ποσοστού σε ΑΛΕ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΝΕΤ / ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018, ΑΡΘΡΟ 9 Υ.Α. (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Τριανταφύλλου Βασίλειος,  ΠΕ86 Υπεύθυνος  MySchool - Ιστοσελίδα - Διαύγεια -  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Καταχώριση στοιχείων στο edatacender - Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ, ΚΠΓ

ΤΜΗΜΑ Ε΄  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 7 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Οικονομίδης Ιωάννης, ΠΕ01 Προϊστάμενος Μεταφορές Μαθητών - Γνησιότητα Τίτλων - Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής

ΣΕΠ

τ. 2237080245

 
Καλτσή Θεοδώρα, ΠΕ02, ΥΣΕΠ ΣΕΠ