Προκήρυξη υποτροφίας της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Δείτε τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία στο σχετικό έγγραφο

Tags: