Προσωρινή Τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και οργανικά υπεράριθμων.