Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή στο Αγρίνιο

Το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της 129287/Γ2/10-11-2011 απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/02-12-2011) « Εκδρομές ? μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων» για την πραγματοποίηση διήμερης (02) εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΑΓΡΙΝΙΟ, από ΠΕΜΠΤΗ 07-04-2016 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-04-2016.

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την ΤΡΙΤΗ 08-03?2016 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 2ου Γυμνασίου Καρ/σίου για ΑΓΡΙΝΙΟ».

Εκπρόθεσμες προσφορές και αντιπροσφορές δε θα γίνουν δεκτές.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου την ΤΡΙΤΗ 08-03?2016 και ώρα 13:00.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Tags: