Συμμετοχή των μαθητών στα διαδραστικά εργαστήρια του ΣΚΕΠ.

Θέμα: «Συμμετοχή των μαθητών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικών Σχολείων στα διαδραστικά εργαστήρια  του ΣΚΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα» 2015-2016.»
Αρ. Πρωτ. 133505/Δ2/27-08-2015
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 120106/Δ2/27-07-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

    Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη συμμετοχή των μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης στα διαδραστικά εργαστήρια του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποτυπώματα», λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 334/12-05-2015 επιστολή του Σ.Κ.Ε.Π. και τη με αρ. πρωτ. 8458/24-07-2015 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
    Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2015-2016.
    Τα «Αποτυπώματα» είναι ένα εικαστικό ? αθλητικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης που συνδέει παιδιά και νέους με αναπηρίες  και αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, μαζί με μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται διαδραστικά εργαστήρια,  τα οποία περιλαμβάνουν εικαστικές και αθλητικές δραστηριότητες - συμπράξεις και ολοκληρώνονται με ανοιχτό διάλογο, όπου συμμετέχουν στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π., νέοι με αναπηρία και μαθητές. Στόχος των συμπράξεων είναι να ενισχυθούν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες νέων και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιηθούν όσοι δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
    Οι συμπράξεις πραγματοποιούνται, για τα σχολεία της Αττικής, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:30 ? 12:30 στα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Μουσείου Βορρέ και περιλαμβάνουν ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου. Για τους συμμετέχοντες από την περιφέρεια, οι καλλιτεχνικές συμπράξεις πραγματοποιούνται στον τόπο διαμονής τους.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2118009876  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση skep@skep.gr Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα  www.skep.gr .

    Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
1.    Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Δ/ντων/τριών και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, καθώς και του Σχολικού Συμβούλου, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
2.    Να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι μαθητές που θα συμμετέχουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: