Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων ΣΕΚ με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)