Σύσταση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης. ΦΕΚ 756-2014

Σύσταση και συγκρότηση είκοσι τεσσάρων (24) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014?2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δείτε το ΦΕΚ.

Tags: