Τοποθετήσεις οργανικά υπεραρίθμων και οργανικά κενά.