Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Έχοντας υπόψη την παραπάνω εγκύκλιο παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι τις 15/3/2016 στο ΚΕΔΔΥ της Διεύθυνσής σας , φωτοαντίγραφα όλων των γνωματεύσεων από ΚΕΔΔΥ και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των υποψηφίων μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 προφορικά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: