Διαβίβαση σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας τη με αρ. πρωτ. Φ2/1553/129578/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κ.Υ.Α με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β? 2646/25.08.2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο και την  τροποποιήση

Tags: