Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄) στην ιδιωτική εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 682/1977(Α΄244), όπως ισχύουν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4415/2016 (Α΄159), ισχύουν τα εξής:

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διετούς διάρκειας, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας η σύμβαση εργασίας, εφόσον δεν καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα νέα διοριστήρια είναι διετούς διάρκειας.

2. Νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο επιτρέπεται, εφόσον οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην ίδια ειδικότητα έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο.

3. Το Γυμνάσιο και το Λύκειο θεωρούνται ενιαία βαθμίδα ως προς την κάλυψη των ωρών του διοριστηρίου των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους τόσο από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (με τις παρεκκλίσεις) όσο και με τις προαιρετικές σχολικές δράσεις.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: